grafoloji
grafoloji sizce ne demek, grafoloji size neyi çağrıştırıyor? tıklayın paylaşın

[COLOR=red][B]Grafoloji Nedir ? [/B][/COLOR]


Batıda Grafoloji (Graphology) denince El Yazısından Karakter Analizi anlaşılır . Handwriting Analysis ile eşanlamlı olarak kullanılır . Bizde ise uzun yıllar boyunca (ve halen de) hem o anlamda ve hem de el yazısını (ve imzayı) kimin yazdığını araştıran Metot ve bu işle uğraşan saha anlamında kullanılagelmektedir .
[COLOR=red][B]Adli Grafoloji Nedir ? [/B][/COLOR]


İngilizcedeki Forensic Graphology ‘ nin karşılığı olup el yazıları veya imzaların kimin tarafından yazıldığının tespiti (identification) ile uğraşmak anlamında kullanılmaktadır . Bu konu ile ilgili diğer İngilizce Terimler Şunlardır ;

Questioned Document Examination : Şüpheli Belge İncelemesi

Document Examiner : Belge İnceleyicisi

Forgery : Sahtecilik

[COLOR=red][B]Herkesin yazısı veya imzası farklı mıdır ?[/B][/COLOR]


Bireyler okullarda kendilerine öğretilen yazı modellerini öğretmenlerinin tüm çabalarına rağmen aynen tekrarlayamazlar .

Kişilik , eğitim ve el becerisindeki farklılıklardan dolayı hemen her bireyin yazısı ve imzası kendine has bir [B]‘Grafolojik Profil’ [/B]arz eder.

[I]Yazı veya imzalar bu profil sayesinde birbirinden ayırt edilebilir . Yeterli sayıda örnekle karşılaştırılabilirse kime ait oldukları tespit edilebilir .[/I]

[COLOR=green][B]Şüphesiz yazı ve imzası birbirine benzeyen bireyler de vardır ayrıca her bireyin yazısı ve imzasında da zaman zaman Doğal Değişiklikler (Natural Variations) olabilmektedir .[/B][/COLOR]

Ancak inceleme kriterlerinin çokluğu ve kişilerin özel yazım alışkanlıklarının mevcudiyeti sayesinde çoğu zaman ayrım yapılabilmektedir .

Bununla beraber sonuç alınamayan vakalar da vardır .

[COLOR=red][B]Yazı veya imzanın kime ait olduğu nasıl anlaşılır ?[/B][/COLOR]

Bir yazı veya imzanın bir şahsa ait olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla İncelenecek (Tetkik Konusu) Belgedeki el yazıları veya imzalarla , ilgili şahıs veya şahısların çok sayıdaki ve değişik tarihlerde değişik amaçlarla resmettiği yazı veya imza örnekleri [COLOR=blue][B](Mukayese)[/B][/COLOR] , birtakım kriterler esas alınarak karşılaştırılır .

Bu Kriterler ; Tersim (Resmetme) Tarzı , Seyir , Sürat , Meyil , İstikamet , İstif (yerleştirme) , Baskı (fulaj) , Cesamet (irilik – ebat) , Başlangıç – Bitiriliş , Noktalama Özellikleri , Şahsi İtiyatlar ... vs . gibi kriterlerdir .

Bu kriterler bakımından çok ve anlamlı benzerlikler tespit edildiğinde tetkik konusu ve mukayese (örnek) materyalin aynı el mahsulü olduğuna , anlamlı farklılıklar tespit edildiğinde ise farklı el mahsulü olduğuna kanaat getirilir .

Bu konuda mukayese (örnek) olabilecek belgeler ; imza beyannameleri ve sirkülerleri , noterlerde yapılmış işlemlere ait belgeler , resmi kurumlara verilmiş ve işlem görmüş dilekçeler , elektik , gaz su ve telefon sözleşmeleri , banka işlemlerine ait belgeler , askerlik ve okul kayıtları ile ilgili belgeler , işyerlerine verilmiş ve el yazısı ile yazılmış dilekçeler , ders notları , mektuplar , huzurda yazılmış yazılar ve atılmış imzalar .. vb . dir .

Genellikle yazılar yazı örnekleri ile ve imzalar da imza örnekleri ile karşılaştırılır .

[COLOR=red][B]İnceleme sonuçları kesin midir ?[/B][/COLOR]


Her ne kadar inceleme kriterleri objektif ise de inceleme sonucunda edinilen kanaat eksperin yorumuna ve pratik nedenlere çok bağlıdır .

Sık olmamakla birlikte aynı konuda farklı eksperlerin farklı kanaatler belirtmesi yada aynı eksperin aynı konuda farklı örnekler karşısında farklı kanaatler belirtmesi mümkündür ve işin tabiatıyla alakalıdır .

Tespitte isabet oranını düşürebilecek nedenler şunlardır ;

- Tetkik Konusu (aidiyeti şüpheli) materyalin çok az miktarda olması ,

- Tetkik konusu materyalin incelemeye elverişsiz örn : yırtık , karalanmış vs . olması

- Tetkik konusu yazı veya imzanın , şahsın Grafolojik Özelliklerini yansıtamıyor olması

- [B]Örnekleri incelenen şahsın yerleşmiş Yazım Alışkanlıklarına sahip olmayışı ,[/B]

- Yeteri kadar mukayese materyalinin toplanamamış olması ,

- İncelemenin yeterli titizlikte yapılmamış olması ,

- [B]Olaya önyargılı yaklaşılmış olması [/B],

- Eksperin bilgisiz ve tecrübesiz olması .. gibi nedenler tespitte isabet oranını düşürür .

İnceleme sonucunda bir kanaat oluşmamışsa Eksper bunu da gerekçesi ile birlikte belirtmelidir .

[COLOR=green][B]Grafolojik İnceleme Metoduyla her seferinde sonuç alınamayacağının tekrarında fayda vardır .[/B][/COLOR]

[COLOR=red][B]Grafolojik incelemelerde teknolojinin yeri nedir ?[/B][/COLOR]


Adli Grafolojide yapılan iş esas itibarı ile [U][B]İnspeksiyondur[/B][/U] (bakarak inceleme) .

Aidiyet (identification) tespitinde ayrıntıları daha iyi görebilmek için kuvvetli bir ışık kaynağına ve bir büyütece ihtiyaç duyulabilir.

Aidiyet tespiti için bunun dışında bir teknolojiye hiçbir zaman gerek yoktur. Hatta bazen çıplak gözle incelemek daha faydalı bile olabilir .

Ayrıca pratikte bize sıkça sorulan [B]‘Kendiliğinden İnceleme Yapan Bilgisayarlar’[/B] henüz icat edilmemiştir .

Sahte belge basma , yazı üzerinden geçerek değiştirme , silme , kazıma , ilave , pul yada imza nakli .. ve benzeri sahtekarlıkları incelemek söz konusu olduğunda bazen daha çok büyütmeli büyüteçlere , bazen değişik ışık kaynaklarına (morötesi , kızılötesi , lazer ..) , bazen de fiziksel ve kimyasal analizlere ve özel düzeneklere ihtiyaç duyulabilir.

[COLOR=red][B]Yazanın hangi elini kullandığı , cinsiyeti , yaşı veya sağlığı tespit edilebilir mi ? [/B][/COLOR]


Sol el yazılarının bazılarında birtakım Grafolojik özellikler müşahede edilmekle beraber genellikle sadece tetkik konusu yazıya bakılarak yazının sağ veya sol ellerden hangisi ile yazıldığı tespit edilemez . Ancak her iki elden de örnekler alınmış ise ve ellerden biri ile uygunluk tespit edilirse yazanın o yazıyı yazarken hangi elini kullandığı anlaşılabilir . [U][COLOR=darkblue][B]Aynı şekilde Grafolojik özelliklere bakılarak yazanın cinsiyeti ve yaşı da tespit edilemez .[/B][/COLOR][/U] Ancak el koordinasyonunu bozacak derece ve nitelikteki yaşlılık ve hastalık halinin belirtileri – gençliğindeki veya sağlığındaki örneklerle karşılaştırılarak - tespit edilebilir .

[COLOR=red][B]Yazının veya Belgenin Yaşı tespit edilebilir mi ?[/B][/COLOR]


Günümüzde halen yazının veya belgenin yaşını kesin , sağlıklı ve pratik bir şekilde belirleyebilecek bir yöntem ne yazık ki geliştirilememiştir .

Eldeki yazının mürekkebinin ya da kağıdının cinsinin veya üretim tarihlerinin fiziksel yada kimyasal yollarla tayin edilmesi mümkündür .

Ancak bu bilgi her zaman yeterli olmayabilir . Zira önceden üretilmiş bir kağıt yada mürekkebin yıllar sonra da kullanılması mümkündür .

Bununla beraber bazı belgelerde rastlanan birtakım Grafolojik bulgular belgedeki yazılardan bazılarının , diğer yazılardan önce ya da sonra yazıldığına dair fikir verebilmektedir .

Bireylerin zaman içersinde geçirdikleri hastalıklar , sakatlıklar veya yaşlılıklarından dolayı veya yazım alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı yazılarında bir yöne doğru değişiklik oluşmuşsa bu değişikliklerin tespiti sayesinde şahsın o yazıyı veya imzayı hayatının hangi döneminde yazmış olabileceği hususunda fikir edinilebilir .

[COLOR=red][B]Fotokopiden inceleme yapılabilir mi ? [/B][/COLOR]


Yeterli netliğe sahipse yani imzanın veya yazının Grafolojik Özelliklerini yeteri kadar yansıtabiliyorsa fotokopiden Aidiyet Tespiti yapılabilir .

Fotokopinin sıhhatinin sorumluluğu belgeyi sunana aittir . Eksper , hakkında rapor verdiği fotokopi belgeye kaşesini basar , imzasını atar ve belgenin bir fotokopisini arşivinde saklar , tetkikin fotokopiden yapıldığını raporuna kaydeder .

Bazı ilave veya sıkıştırma , sürşarj vb .. sahtekarlık vakalarında da fotokopiden de tespit yapılabilmektedir . Ancak silme – kazıma , pul ya da imza nakli vb .. sahteciliklerin kesin tespiti için belgenin aslının muhakkak görülmesi gerekir .( Bakiniz:süt, din, nil, yol, akıl, dil, özel, nebî, acı, gül, bilgisayar, grafoloji)

hanci
200401074021252

yukari

[COLOR=red][U][B]Yazının Bilimsel Değeri; GRAFOLOJİ[/B][/U][/COLOR]


Yazı insanlık tarihinde göreli olarak "yeni" bir buluştur. Yazı için "uygarlığın belleği" denir. Yazının İsa'dan evvel ikiyüz bin yıllarında bulunduğu söylenir, daha evvelinde yazılı metine raslanmaz.

Yazıda görülen "jest"lerin kişinin hareketlerine eşit bir yanı vardır, yazanın psikolojisini yansıtır. Stil [B]"insanın kendisidir"[/B] der- ler.

"Grafoloji" halen hakikatin tecellisi için kullanılabilecek bir usul haline gelmiştir. Bu usul "karakter" ile" yazı" arasında mevcut münasebete dayanır. Nasıl karakter ile jest ler arasında muhasebet mevcut ise, bir çok küçük jestlerden teşekkül etmiş sayılabilecek olan yazı ile karakter arasında da münasebet vardır. Bu sebeple yazısına bakarak bir kimsenin karakteri hakkında netice çıkarmak imkanı mevcuttur. [B][COLOR=green][U]Yazı yazılırken içinde bulunulan ruhi durumun yazı üzerinde az veya çok bir tesir icra ettiği sabit ol- muştur.[/U][/COLOR][/B]

[B]Yazı, kesin surette kişiseldir.[/B] Harflerin yazılması, birbirlerine yakınlıkları, bazılarına önem verilmesi, gibi özellikler yer alır. Ruhsal durumun değişikliği yazıda görülür.

Bazı esaslara dayanarak yazıdan, onu yazanın çocuk veya büyük olduğu hissi veya fikri mizaçlı olup olmadığı, normal veya şahsiyetin patolojik bir değişmeye maruz kaldığı bir zamanda yazının yazılmış olduğu neticesini çıkarmak mümkündür.

İki kolu kesilmiş kimselerin ayak parmaklan ile yazmağı öğrendikleri zaman öğrenme devresinin sonunda yazıların grafoloji bakımından kolları kesilmeden evvelki yazılarının aynı olduğu görülmüştür. O halde şahsın genel karakteri muayyen jestlerle haricileştiğine ve daima tekrar edilen bu hareketlerin yazıya da intikal edeceğine göre yazının karakter teşhisinde kullanılabileceği şüphenin dışındadır. [B]Bundan başka yazı yazılırken şahsın psikolojik durumunun tesiri yine yazıdan istihraç edilebilecektir. [/B]

[COLOR=darkred][B]Grafoloji öğrenilebilir, fakat bu öğrenim yıllar alır. Grafoloji'nin de sınırları vardır. Deneyim arttıkça uzman daha temkinli olur.[/B][/COLOR]

[B]Grafoloji yazı sahibinin "geleceğinin teşhisi"ni göstermez. Bu grafoloji'nin sınırlarından biridir.[/B]

[I] "Grafoloji modem dünyada yerini almıştır. En ciddi, sorumluluk ve bilimselliği gerektiren alanlara girmiştir, işçi seçimi ile endüstride, hastalıklann teşhisiyle tıpda, suçluların belirlenmesi ile adli alanda, mesleğe yönlendirme ile eğitimde, rehberlik ve diğer benzeri uygulamalarla sosyal yapının her düzeyinde yararlanılmaktadır grafolojiden.".[/I]

[COLOR=red][B]a) Yazı ve ruh halleri:[/B][/COLOR] "Heyecan" ile harflerin, kelimelerin yazılışında eşitsizlik, sükunet ile eşitlik, keder ile yazıda aşağıya doğtu kayma, neşede yukarıya doğru yükselme, zevk anında yuvarlak şekil alma, hasislikte harflerin, kelimelerin yazılışında sıkışıklık, cömertlikte bilakis aralıklı ve geniş yazı, gurur ile yüksek ve basit, keskin şekiller gösteren yazı arasında münasebet gözükmektedir. Bundan başka grafoloji zeka ve irade ile ilgili hususları da tesbit etmiş bulunmaktadır. Küçüklerin yazısında yazının henüz teşekkül etmemiş olmasından ileri gelen tereddüt, olgunluk çağında yazıda katiyet ve nisbi bir intizam, çok ileri yaşlarda yorgunluk, az veya çok titremeden gelen intizamsızlık müşahede edilir.

"Yazıda görülen "yukarı çıkan", yatay olan, yükselen aşağı doğru giden yada dalgalı (ondüle) olan çizgiler, kişinin davranışı hakkında mükemmelen bilgi sağlar. [U]Mesela cesareti kırılmış, karamsar olan kişi[/U] rahatlıkla hareket ettirebilecek olan şevkten mahrumdur; bu itibarla jesti de cesaretsiz, neşesizdir, el, kendiliğinden, sanki düşer, çizilen çizgilerde, el hareketine uyar. Bununla beraber bu kişide, tepkide bulunmak üzüntüsüne karşı koymak isteği yer alabilir ki buna göre bu ruh hali yazıdaki ya bir kaç kelimeyi, ya bir kaç satırı yada satır sonlarını etkiler, bu kişinin zıddı olarak iyimser ihtiraslı şevkli olan kimsenin durumu vardır ki bunun yazısında, kelimeler ve sanki çizgiler yükselir gibi görünür. Yazısındaki çizgiler, kavisli (sinueuses), eğilir, bükülür gibi görünen kişinin karakteri daha zor kavranır. Burada, zayıf iradeli, kolayca telkine kapılabilir bir kişi karşısında bulunabilinir; ama bu kişi, becerikli, işini bilir, hedefini tayin edebilen, hal ve şartlara uyan bir insan da olabilir."

[COLOR=red][U][B]b) Akıl maluliyeti:[/B][/U][/COLOR] "Akıl maluliyeti" hallerinin yazı üzerinde aşikar tesiri vardır: "Erken bunamada" bariz karışıklık lüzumsuz harfler kullanma, aynı harfin üç dört defa arka arkaya sıralanması gözükür. "Genel felç"lilerin ve eblehlerin yazılarında da bariz hususiyetler vardır.

"Melankolikler"de ve umumiyetle ruhi bir çöküntü halinde bulunanlarda yazı küçük ve mütereddittir. "Manyaklar" da yazı uzun ve serttir.

"Kişinin sağlık durumu, bastırma tarzı üzerinde çok etkilidir; mizacın da bunda payı vardır, özellikle lemfatizm, gevşek yazı tarzını gerektirir. Baskı, ayrıca irade hakkında bilgi verir. Bu hususta verilen iki yazı örneğinde biri dengeli, uyumlu bir kişiye, diğeri ise, genelde bir gevşeklik, bir "kendini kapıp koyvermeye" eğimli bulunan bir kişiye aittir.

Çok yakın zamanlarda yapılmış bulunan bazı araştırmalar, kuvvetli bir baskının bazı akıl hastalarında ve dengesizlerde rastlandığını ortaya çıkarmıştır; Burada tazyikin kuvveti, hiç şüphesiz, güçlü bir iradeye delalet etmekten uzaktır.".[COLOR=red][B]172. (a) Grafolojiden çıkan neticeler [/B][/COLOR]

Bir kimsenin yazısını saklaması değiştirmeğe çalışması çok güçtür. Kısa bir metin yazmak halinde yazıyı değiştirmek mümkündür. Fakat uzun bir yazı yazan kimse iradesini ne kadar kullanırsa kullansın asıl yazısını gösterecek şekilleri çizmekten kendini menedemez. Genellikle yazıda yapılacak ufak bir değişiklik ile yazının tanınmaz hale geleceği kanaati yazısını değiştirmek isteyenleri yanıltır ve yazı mütehassısı ancak teferruata inhisar edebilecek olan kasıtlı değişiklikleri kolaylıkla bertaraf ederek yazının hakiki vasfını ve ana hatlannı çıkartabiIir.

Bununla beraber Klages'in neşrettiği müteaddit misalIerden anlaşılacağı veçhile [U][B]aynı kimseye ait iki yazıyı birbirine benzetmek bazan çok müşküldür.[/B][/U] Klages der ki Goethe'nin ilk yazıları ile Bakan olduğu zaman, bu sıfat ile yazdığı mukayese edilirse görülür ki ince ve hisli bir kimsenin yazısı olan ilk yazılar, bilahara bürokratik tesirlerle değişmiştir.

[COLOR=red][B]Klages[/B]'in müteaddit kaidelerinden bazıları şunlardır:[/COLOR] Tetkikata başlarken tetkik edilen muhtevası ihmal edilmemelidir Çünkü metnin tesiri altında hüküm vermek her zaman doğru olmaz, Tetkik edilecek metnin seçiminde, mutat yazıyı değiştirmesi muhtemel olan unsurları (büyük yorgunluklar, kramplar, akıl hastalıkları v.s.) gözönünde tutmak lazımdır. Bundan başka harici sebepler dolayısıyla kafi derecede spontane ve tabii olmayan yazılar da seçilmemelidir. Yazısı tetkik edilecek kimsenin şuurlu ve kasdi şekilde yazısını değiştirdiğini gösteren emareler mevcut ise bu çeşit yazılar da nazara alınmamalıdır. Bir kimsenin yazısının tetkik mevzuu olacağını bildiği hallerde (mesela resmi yazılarda) mutat yazısını değiştireceği aşikardır. O halde en iyi tetkik malzemesi gizli mahiyet taşıyan yazılar (hususi yazılar, yazı müsveddeleri v.s.) dir.

Yukarda gösterilen hususlardan başka, bir kimseden diğer kimseye değişen "Dikkat derecesi" de nazara alınmalıdır. [U][B]Öyle kimseler vardır ki, yazdıkları şeyin içeriği üzerinde dikkatlerini toplarlar, yazının şeklini ihmal ederler ve yazı hemen hemen "Otomatik" hale gelir.[/B][/U] Bazı kimseler ise yazının şekline bilhassa dikkat ederler. Bundan başka yazının mutat tipi üzerine etkili pek çok unsurlar mevcuttur. Mesela bir kimsenin amirine hitaben yazdığı ve bu isteği içeren dilekçede yazıyı güzelleştirme eğilimi gözükür.

[I]Kadın-Erkek farkı yazıya tesir eder. Fakat unutmamalıdır ki, kadın yazılarından en az % 15 'i erkek yazısı karakteri arzeder, erkeklerin % 10' unun yazısında kalan kadın karakteri gözükür. [/I]

Yazı ile meslek arasında münasebet mevcuttur. Ticari yazılarda intizam görülür. Artistlerin yazısında hususi karakterler göze çarpar ve estetik heyecanların tesirine maruz şekiller müşahade edilir.

Klages, dindar kimselerin yazısında yukarıya doğru kıvrık şekiller müşahede etmiştir. Bazı kimseler aynı temayülü suçluların yazısında da müşahede ettiklerini iddia ederler. Çocuklarda yazısının sonuna doğru harfleri büyütme temayülü vardr. Yaşlıların yazısında ise hususi vasıflar (emniyetsizlik, titreme v. s.) mevcuttur.

Bu kısa izahattan anlaşılacağı veçhile Grafoloji suçlunun Biyopsikolojik "şahsiyet" inin tezahürü ve binnetice suçlunun şahsiyetinin incelenmesi için de faydalıdır. Lombroso, Grafoloji'nin yardımcı bir bilim olabileceğine işaret etmiştir. Lombroso'ya göre, suçluIarın yazılarına göre, iki grupta toplanması mümkündür: Kaatiller, hırsızlar. Birinci grupta olanların yazılarında harflerin uzunluğu, toparlaklığı, aşağı veya yukarıya doğru uzanması müşahade edilir. Hırsızlarda ise harfler daha yumuşak, kadınlann yazısına benzemek halleri gözükür.

Yakın zamanlarda Almanya'da muayyen bazı suçlu gruplarının yazıları hakkında tetkikler yapıldı: Roda Weser iki monografi yayınladı, biri hırsızların, dolandırıcıların diğeri gayri tabii mukarenet müptelalarının yazılarına dairdir. Bu sonuncuların yazılarında bir cansızlık, hayatiyet yokluğu, bir çeşit çocuklaşma müşahade etti. Gayri tabii mukarenet müptelalarının yazılarında intizamsızlık, hatlarda emniyetsizlik, uzunluk farklarını arttırmak temayülü görülmüştür.

Yazı ile "psikolojik durum" arasındaki bu münasebetlerden diğer sahalarda da kıymetli neticeler elde edilebilir. Ölmüş bir kimsenin bıraktığı bir vesikaya, hukuki neticeler atfederken, yazının tetkikiyle ölünün bunu nasıl bir psikolojik durum içinde yazmış olduğunu tayin etmek mümkün olabilir. Aynı şahsın ölümünden evvel yazmış olduğu diğer vesikalarla, tetkik edilen vesikanın karşılaştırılması kıymetli ip uçları verir.

Ceza usulü sahasında mektupların, yazılı beyinnelerin değeri büyüktür. Bunların ve bilhassa suç ihtiva eden mektupların manalandırılmasında yukarıdaki bilgiler yargıca yardım edebilir.

[COLOR=red][U][B]172. (b) Psikolojik ekspertiz:[/B][/U][/COLOR]

[B]Grafoloji[/B] ile yazı [B]ekspertizi[/B] bir birinden farklıdır. Birincisi yazı sahibinin ruhsal durumunu inceler, ikincisi yazı veya imzanın bahis konusu kişiye ait olup olmadığı araştırır. Fakat bazı konularda ortaktırlar.

İtalyan Usul Kanununun 314/2. maddesine göre: itiyadi suçluluğun, suçu meslek edinmenin, suç işlemeğe eğilimin saptanması için ekspertize başvurulamaz.

İtalyan kanun hükmü "psikolojik ekspertiz"i sınırlamak isteğini yansıtır. Dolayısıyla "psikoanalist ekspertiz"de Usul uygulanmasına kolayca giremeyecektir. Bu direnç'in hükümlerinden biri de şudur: Suçun psikolojik (özellikle psiconalitik) izahında "devletin cezalandırmak hakkı" daralacaktır.

Bazı kanunlar açıkça (italyan CK. 133), bizim kanunumuz zımnen, temel cezanın takdirinde "suçlunun karakteri"nin nazara alınmasını gerektirir. Bunu sağlamak için ne yapılacağı hakkında kanunlarda hiç bir yol gösterilmemiştir. Fakat bu açıdan "psikolojik ekspertiz" olanaksız sayılmaz. Yargıç, belki "sorgu" ile bazı "tahmini teşhis"lerde bulunabilir. Psikanalize ve psikanalizine önem vermeyen yargıcın çıkaracağı sonuçlar belki de isabetli olamayacaktır.

"Tehlikelilik hali"ni (Pericolosita) hukuki bir müessese kabul eden sistemlerde psikanalizi nazara almayan bir yargıç "geleceğin teşhisi "ni başaramıyacaktır.[COLOR=red][U][B]172. (c) Yazı ekspertizi:[/B][/U][/COLOR]

"Yazı ve imza üzerindeki araştırmalar hukukta önem kazanmıştır. Hakkın kanıtlanması için "yazılı delil" arayan özel hukukta, delillerin takdirinde kamu hukukunda kazandığı önem grafoloji ve yazı ekspertizini bir uzmanlık kolu haline getirmiştir. "(9).

Yazının üzerine yazıldığı şeyin cinsi (Özellikle kağıdın cinsi) ve kullanılan aletin cinsi önemlidir. Yazma aracı kolaylık ister. Aracın cinsinin de yazı üzerinde etkisi vardır. Aracı tutma biçimi de önemlidir. Kağıdın az veya çok direnci araçla noktaların basılmasında etkilidir. Kağıdın pürüzlü, kaygan oluşu da fark yaratır.

[I][B]Her yazıda kendine özgü "jest'ler vardır, bazı harfler, başkalarının yazısından farklı yazılır.[/B][/I]

Her yazıda az çok [B]"yazı krampları"[/B] görülür. Bunların kökeni fizyolojiktir. Ayakta, rahat oturmak veya oturmuş, kağıt dizleri üzerinde yazmak fark yaratır.

Bilirkişiye, yazı sahibi olduğu iddia olunan kişinin yaşı, erkek veya kadın olduğu, öğrenimi, meslek, diğer özellikleri (sağ el veya sol elle yazdığı, görme bozuklukları, elinde kusurlar ve bu gibi) bildirilmelidir.

Bazı harfler çizgi sayısı olarak birden fazladır, "m" harfinden olduğu gibi, Bazı harf- ler ise tek çizgilidir, "I", "o" harflerinde olduğu gibi. Bazı yazılarda, aynı harfler yazı çizgisinde daima yukarı veya aşağı kaçar. Bazı harflerde, örneğin (e) harfinde kıvrık özellik taşır.

[B]Harf şekilleri dışında şu hususlar üzerinde de durulmalıdır:[/B] Açıklıklar, satır bitişi, satır hizası, kelime hizası, satır aralıkları, harfterin yüksekliği, kalem kaldırılışı, aynı kelime içinde kesilmeler, aşağı veya yukarıya taşmalar, harf kıvrımları (yuvarlıklar) kalınlıklar, titreşimler, harf değişiklikleri 'n,m,u'ya benzemesi gibi).

Yazının eksikliğini saptamak yazı eksperinin işi değildir, mürekkep'in analizi ayrı uzmanlığı gerektirir, kağıdın incelenmesi kazıma, silmenin yeniliği, eskiliği ayrı uzmanlığı gerektirir.
( Bakiniz:süt, kalem, lale, kapı, ırak, dünya, din, aşk, nil, rüya, yol, insan, akıl, hedef, dil, sıfat, özel, kelime, harf, ırmak, inci, ecel, kazâ, acı, saklama, kadın, grafoloji)

hanci
200401074023201

yukari

Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber