akaid-i nesefi
akaid-i nesefi sizce ne demek, akaid-i nesefi size neyi çağrıştırıyor? tıklayın paylaşın

[ALIGN=center][COLOR=blue][B]İSLAM
İNANCININ
TEMELLERİ[/B][/COLOR][/ALIGN]

[ALIGN=center][COLOR=red]İmam Ömer en-Nesefi[/COLOR][/ALIGN]


-----------------------------------------------------------

İslam’a göre eşyanın varlığı bir realitedir. Ve ilim bu eşya realitesine nüfuz eder.

Alem bütün kısımlarıyla sonradan yaratılmıştır. Alem, yoktan var edilmiştir, ve zamanı gelince yok olacaktır. O halde Alem,ayan ve arazdır.

Ayan zatıyla kaim olan şeydir. Ya murekkeb olur ki cisimdir. Yahut cevher gibi gayrı mürekkeb olur ki bölünmez en küçük parçadır.

Araz,renkler (kımldama, durma,birleşme ve ayrılmadan ibaret olan)kevnler tadlar kokular gibi kendi zatıyla kaim olmayan cisim ve cevherlerde sonradan ortaya çıkan sıfatlardır.

Yaratıklar için ilim kaynakları üçtür:

1-Selim hisler(Beş duyu)İşitmek,görmek,koklamak,dokunmak ve tatmaktır.Bu beş duyu fonksiyonlarının icab ettirdiği hissi duyarlardır.

2-Akıl:Akıl ile ilk bakışta hasıl olan bilgi zaruri bilgidir.

3-Doğru haberdir bu d iki çeşittir;

a-Mütevatir:Yalan üzerine ittifakları düşünülemeyen bir toplumun naklettiği haberdir. Bu haber çeşidi de zaruri olarak bilgiyi icabettirir.

b-Mucize ile risaleti sabit olan rasulün haberi.Bu da istidlali ilmi meydana getirir. Rasulün haberi ile sabitolan bilgi katiyyet ve gerçeklik hususunda,tevatürle sabit olan bilgi gibidir.


İslama göre ilham;bir şeyin sıhhatini bilme sebeblerinden değildir.

İman;Allah indinden gelen şeyleri kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır.

Ameller artar ama;İnanılması gerekli şeyler bakımından iman artmaz ve eksilmez.

Dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik eden kulun ben muhakkak müminim demesi doğrudur.Onun ben inşallah müminim demesi doğru değildir.

İman ve islam birdir.


Bir kimse said iken şaki,şaki iken;said olabilir.Bu,fertte saadet ve şekavet halinin değişmesidir.BU ferdin saadet ve şekaveti yarattığı manasına gelmez.Çünkü bunların yaratılması Allahın sıfatlarındandır.Allah ve sıfatlarında değişiklik olamaz.

Alemi yoktan Yaratan Allahtır.O Allah ki öncesiz diri ve kadir,alim,işiten,gören, dileyen, murad edendir. Allah araz değildir. cisim değildir,cevher değildir,suret ve şekildeğildir, mahdut değildir bir şeyin cüzü ve parçası değildir. Birleşik veya sınırlı değildir. Cins ve keyfiyet ile vasıflanamaz,mekandan münezzehtir, üzerinde zaman cereyan etmez. Ona hiç bir şey benzemez. İlminden kudretinden hiçbirşey hariç değildir.

Allahın ezeli ve zati zatıyla kaim sıfatları vardır.Bu sıfatlar zatının aynıda değildir, gayrı da değildir.

Allahın ezeli sıfatları ilim kudret, hayat, kuvvet, işitmek, görmek, irade, meşiyyet, fiil, halketmek, rızıklandırmak ve kelamdır.

Allah kelam sıfatıyla konuşur. Kelam harf ve sesler cinsinden olmayıp, Allah’ın ezeli bir sıfatıdır. Allah bu kelam sıfatıyla kelamedici,emredici, nehyedici ve habervericidir.

[COLOR=red][B]Allah’ın kelamı olan Kuran mahluk değildir.[/B][/COLOR]

Allahın kelamı olan Kur’an mushaflarda yazılı ve kalblerimizde manalarıyla mahfuzdur.Dillerimizle okunur.Kulaklarımızla duyulur. Fakat bunlara hulul etmez.

Tekvin,Allah’ın ezeli bir sıfatıdır. Tekvin;Alemi ve onun parçalarından her birini,tayin ettiği vakitte,icad etmesidir.Tekvin sıfatı, bize göre yaratılan şeylerden ayrıdır.

İrade Allah-u Teala’nın ezeli bir sıfatıdır.

[B]Allahı görmek aklen caiz,naklen vacibtir.Allah görülür.Fakat bu görme bir mekanda bir yönde bir ışık yardımı ile değildir.Görenle Allah arasında da bir mesafe bahis mevzu değildir.[/B]

Kullarının bu fiillerinin hepsi,Allahın iradesi,dilemesi,hükmü ve kazası iledir.Ancak,kullar için ihtiyari fiiller vardır.Bu fiiller dolayısıyla sevap kazanır yada cezalandırılırlar.

Kulların yaptığı iyive güzel ameller Allahın rırızası vardır.Fena fiillere ise Allahın rızası yoktur.

[B]İstitaat (kulun gücü),ferdin fiili ile başlar ve fiilin bitmesi ile sona erer.Kula verilen bu güç,fiili yapn kudretin ta kendisidir.[/B]

İstitaat sebeblerin,alet ve azaların salim olmasıyla mümkündür.

[COLOR=red][/COLOR][B]Allah,kulun güç yetiremeyeceğişeyleri teklif etmez.[/B]

İnsanın darbelenmesinin hemen akabinde,dövülende meydana gelen elem ve acı,vuruş akabinde camın hemen kırılması ve buna benzer şeylerin hepsi,Allahın yaratıklarıdır.Bu neticeleri meydana getirmekte kulun kudreti yoktur.

Allah,dilediği kimseyi sapıklıkta;dilediğini de hidayette kılar.

[B]Allah kulları için sadece hayırlı olanı yaratmalıydı denilemez.[/B]

Allah kendisine şirk koşanı affetmez.

Şirkten gayrı dilediği kimsenin büyük ya da küçük günahlarını bağışlar.

[B]Haram kılınmış şeyler de rızıktır.[/B]

Helal olsun haram olsun herkes kendi rızkını yer.Bir insanın kendi rızkını yememesi ya da bir başkasının,onun rızkını yemesi düşünülemez.

Melekler,Allah’ın kullları olup O’nun emriyle hareket ederler.

Erkeklik ya da dişilikleri yoktur.

Allah’ın peygamberlerine inzal etmiş olduğu kitapları vardır.Bu kitablarda emir,nehiy,mükafat ve azabını beyan etmiştir.

Rasullerin gönderilişinde hikmetler vardır.Allah,beşer içinden bazılarını,beşeriyyete müjdeleyici ve korkutucu rasuller olarak göndermiştir. Bu rasuller insanlara din ve dünya işlerinden muhtac oldukları her şeyi açıklamışlardır.Allah Peygamberleri tabiat kanunlarını yırtan mucizelerle,teyid etmiştir. Peygamberlerin ilki Hz.Adem ve sonuncusu Hz.Muhammeddir. Peygamberlerin sayılarının ne olduğu hususunda münakaşa etmemelidir zira Allah buyurmuştur ki: [B]“Andolsun ki senden evvel de peygamber gönderdik. Onlar içinde sana kıssalarını bildirdiklerimiz de var.”[/B](Mümin / 78) Eğer adet zikredilirse zikredilen adetten fazla peygamber gelmişse onlar inkar edilmiş.zikredilen adetten az peygamber gelmişse peygamber olmayanlara peygamberlik izafe edilmiş olur.

Peygamberlerin hepsi,Allah’tan aldıklarını tebliğ etmişler ve haber vermişlerdir.

[B]Peygamberler sadıktırlar ve nasihat edicidirler.[/B]

[COLOR=red][B]En efdali Hz.Muhammeddir.Peygamberlerin ve hayırlı kimselerin büyük günah işlemiş olanlara da şefaat edecekleri (Ayet ve hadislerle)sabittir.[/B][/COLOR]

Kul kendisinden emir ve yasakların kalkacağı bir duruma ulaşamaz.

Beşerin rasulleri meleklerin rasullerinden daha efdaldir. Meleklerin rasulleri de peygamberler hariç tüm beşeriyetten daha efdaldir.Müminlerin umumu ise Meleklerin umumundan efdaldir.

İnsanların en efdali,Peygamberimizden sonra,Hulefa-i Raşidiyndir.

Sahabeler ancak hayırla yad edilir.

Peygamberin cennetle müjdelediği aşere-i mübeşşerenin cennete gideceklerine şahadet edilir.

Hz.Muhammedin kıyamet alametlerinden olarak;Deccalin,Dabbet’ul Arzın,Yecuc ve mecucun çıkmas;Hz.İsanın gökten inmesi ve güneşin batıdan doğması hakkında verdiği haberler haktır.

[B]Öldürülen de eceliyle ölmüştür.Ölüm de hayat gibi bir varlıktır.[/B]

Kafirlere ve müminlerden bazı günahkarlara kabir azabı;itaatkarları kabirde nimetlendirmek;Münker ve Nekirin suali,kitab ve sünnetle sabittir.

Öldükten sonra dirilmek haktır.

Amellerin ölçülmesi haktır.

Ahirette kula verilecek olan kitab haktır.

Ahrette Allah’ın kuluna sual sorması haktır.

Kevser havuzu haktır.

Sırat köprüsü haktır.

Cennet ve cehennem haktır.Yaratılmışlardır el an mevcutturlar.

Cennet ve cehennem sonsuzdur.Yok olmazlar ve içindekiler de yok olmayacaktır.

[B]Dirilerin ölüler için dua etmelerinde ve onlar için sadaka vermelerinde ölüler fayda vardır.[/B]

Allah dualara icab eder ve hacetleri bitirir.

Ümmetinden biri için zahir olan keramet,Rasuller için mucizedir.Bu kerametle bu müminin veli olduğu anlaşılır.

[B]Veli,ancak rasulün risaletini tasdik eden tam inanan ve dinin emirlerini harfiyyen tatbik eden kimselerdir.[/B]

[B]Veliler nebiler mertebesine ulaşamazlar.[/B]Müslümanların imam seçmeleri şarttır.

[B]İmametin şartları şunlardır.[/B]

1-İmamın zahir olması gerekir.

2-Muntazar yani gelmesi beklenen bir imam kabul edilemez.

3-İmam Kureyşten olmalıdır,ancak Haşim ve Ali oğullarına has değildir.

4-İmamın zamanın en faziletlisi olması gerekli değildir.

5-İmam,tam ve kamil bir idareci olmalıdır.

6-İmam siyaseti bilmelidir.

7-Ahakamı tenfize,hudutları muhafazaya ve mazlumun hakkını müdafaaya kadir olmalıdır.
[B]İmamın vazifeleri şunlardır:[/B]

1-Ahkamı tenfiz.

2-Haddleri ikame

3-Askeri techiz.

4-Sadakaları toplamak.

5-Hırsız ve yol kesenleri kahretmek.

6-Cuma ve Bayram namazlarını kıldırmak.

7-İnsanlar arasında vuku bulan ihtilafları halletmek.

8-Hakların isbatına vesile olan şahadetleri kabul etmek.

9-Velisi olmayan küçükleri evlendirmek.

10-Ganimetleri taksim etmek.

Ve bunlara benzer diğer vazifeler...İmam günahkar oluşu ve zulmü sebebiyle azledilemez.
[COLOR=red][B]İnsanı küfre götüren haller şunlardır.[/B][/COLOR]

1-Naslar zahirleri üzere hamlolunurlar.Bunların zahirlerinden vaz geçip batın ehlinin iddia ettiği gibi manalara sapmak

2-Nassları reddetmek.

3-İster büyük olsun ister küçük olsun günahı helal saymak.

4-Şeriat ile alay etmek.

5-Allahın rahmetinden ümit kesmek.

6-Allahın gazabından emin olmak.

7-Gaybtan haber verdiği haberi ile o kahini tasdik etmek.[B]Allahın elçisi Hz.Muhammedin uyanıkken şahsı ile semaya ve sonra yüce makamlardan Allahın dilediği yere miracı haktır.[/B]


[COLOR=red][B]Müctehid bazan hata bazan isabet eder[/B][/COLOR]
( Bakiniz:peygamber, Sahabe, cennet, iman, dünya, kıyâmet alâmetleri, hadis-i şerif, din, şerîat, peygamber efendimiz (s.a.v), kur`ân-ı kerim, melek, allâhü teâlâ, aşk, nil, yol, insan, akıl, dil, müslüman, sıfat, harf, cehennem, ırmak, mucize, şefaat, isim, sünnet, haram, namaz, ecel, rızık, şirk, kazâ, nebî, deccal, kelâm ilmi, rasûl, bu ne, acı, siyaset, nass)

hanci
200308311141252

yukari

Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber